Block, hi-capacity dry bath, 16-15ml centrifuge tubes

Item# 620-5527