Block, hi-capacity dry bath, 64-1.5ml centrifuge tubes

Item# 620-5513
$225.00