Block, Hi-capacity dry bath, 100-0.5ml centrifuge tubes

Item# 620-5512